fbpx

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ Приватного акціонерного товариства «Явір» 27  березня 2020 року

Завантажити

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства «Явір»

(ЄДРПОУ 00274861, місцезнаходження 81070,  Львівська обл., Яворівський р-н, с. Івано-Франкове, вул. Львівська, 55)

Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Явір» (надалі  Товариство), які відбудуться 27  березня 2020 року, о 11 год.00 хв. за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт Івано-Франкове, вул. Львівська ,55 (кабінет 1 ). Реєстрація акціонерів та їх уповноважених осіб для участі в Загальних зборах акціонерів проводиться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за місцем проведення зборів 27  березня 2020 року.  Право участі у Загальних зборах акціонерів, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 23  березня 2020 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
 4. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018, 2019 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018, 2019 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018, 2019 роки, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2018, 2019 роки.
 7. Затвердження річних звітів Товариства за 2018, 2019 роки.
 8. Про порядок розподілу прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2018, 2019 роках.
 9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства. Про здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 11. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
 12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період (на 31.12 звітного періоду )
2017 2018  2019
Усього активів 4646 5765 5902
Основні засоби      (за залишковою вартістю) 3006 3109 2644
Запаси 784 1057 1446
Сумарна дебіторська заборгованість 645 1006 582
Гроші та їх еквіваленти 133 140 707
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 842 886 862
Власний капітал 3800 3998 3572
Зареєстрований ( пайовий/статутний) капітал 100 100 100
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення 846 1767 2330
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток) 102 44 16
Середньорічна кількість акцій (шт.) 57000 57000 57000
Чистий прибуток збиток на одну акцію 1.79 0.77 0.35

 

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати:

– документ, що посвідчує особу (паспорт);

– довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів (для представників акціонерів), оформлену відповідно до чинного законодавства.

Акціонери мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів за адресою: 81070,  Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Івано-Франкове, вул. Львівська, 55, (кабінет директора), у робочі дні: понеділок-п’ятниця з 9-00 до 15-00 год., перерва з 12-00 до 12-30 год., та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного: http://yavir-mebli.com.ua/

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ “НДУ” станом на 10.02.2020 р. загальна кількість акцій – 57 000 шт., голосуючих – 43 756 шт.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних  зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – П’яніков Василь Георгійович, телефон: 067 47-501-47

ПРОЕКТ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ):

З питання 1: 1.1.Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: голова – Скеба Тамара Степанівна; члени – Гусак Володимир Васильович, Бохонко Стефан Юрійович.  1. 2.Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.
З питання 2: 2.1.Обрати головою зборів – Вознюка Дмитра Петровича. 2.2. Обрати секретарем зборів – Скебу Тамару Степанівну
З питання 3: 3.Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Директора Товариства – до 15 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи “за”, “проти”, “утримався”). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

З питання 4: 4. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018р. та  2019р. взяти до відома та визнати його діяльність задовільною.
З питання 5: 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р. та  2019р. взяти до відома, затвердити запропоновані заходи та визнати діяльність Наглядової ради Товариства за 2018р. та  2019р.  задовільною.
З питання 6: 6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства  за 2018р. та  2019р. затвердити та визнати її діяльність задовільною.
З питання 7: 7. Річний звіт Товариства за 2018р. та  2019р. затвердити.
З питання 8: 8.1. Затвердити результати фінансово-господарської  діяльності товариства за 2018р. – прибуток в розмірі 44 тис. грн. та  2019р. – прибуток в розмірі 16 тис. грн. 8.2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результати фінансово-господарської  діяльності товариства за 2018р. та 2019р. не розподіляти.
З питання 9: 9.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.  9.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 9.3. Доручити Директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
З питання 10: 10.1. Припинити повноваження Голови та членів наглядової ради Товариства.
З питання 11: 11.1. Затвердити цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства. 11.2. Голова наглядової ради працює на оплатній основі– розмір його місячної винагороди складає 5300 грн., члени наглядової ради товариства працюють на безоплатній основі. 11.3.Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.
З питання 12: 12. Попередньо схвалити будь-які значні правочини граничною вартістю 10 000 000 мільйонів гривень, предметом яких може бути (але не виключно): отримання та/або надання Товариством послуг; отримання та/або надання Товариством (-у) позик та/або кредитів; відчуження або передання в заставу будь якого належного Товариству нерухомого ,  рухомого майна, майнових прав; реалізація Товариством продукції (в тому числі через форвардні контракти); порука Товариства за зобов’язаннями третіх осіб; відступлення Товариством прав вимог, тощо, які можуть бути вчинені Товариством в особі Директора Товариства за попередньою письмовою згодою Наглядової ради Товариства протягом не більш як одного року  з дати прийняття  цього  рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

 

Це демо версія магазину, яка оновлюється Відхилити